« Reflections from a French student | Main | Teaching each other »

TALES IN KINDERGARTEN

Un projecte europeu d’introducció de l’anglès
per a infants de P4 i P5

Ingrid Colom i Carme Hoyas, mestres de l'escola Fluvià
curs 2009-2010

Picture 8.png

L’experiència que es presenta a continuació és una aposta innovadora
d’introducció de la llengua anglesa a l’educació infantil mitjançant el
relat de contes, l'ús de la tecnologia i l’intercanvi d’experiències amb
altres escoles d’arreu d’Europa.

L'escola Fluvià, una oportunitat per començar de zero

L'Escola Fluvià és un centre de nova creació que va entrar en funcionament
el curs 2007-2008 al barri de Poble Nou (Barcelona). L'equip de
professionals que va iniciar el projecte imaginava una escola diferent,
adaptada a les necessitats reals dels infants del segle XXI, i amb aquest
objectiu va començar a traçar els eixos bàsics que anirien definint la filosofia
del centre. La conversa, entesa com capacitat de l'infant per dialogar amb si
mateix, amb els altres i amb l'entorn, esdevé un dels paradigmes bàsics per
interpretar el nou currículum i per planificar la tasca educativa.

Sota aquesta mirada, l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès es planteja a
P4, quan l'infant ja ha gaudit del temps necessari a P3 per posar en joc les
seves estratègies comunicatives en llengua catalana i s'ha iniciat en el
coneixement de les estructures del llenguatge amb activitats com la filosofia,
el bloc d'aula, el joc simbòlic, les exposicions orals i la psicomotricitat, entre
d’altres. A P4 doncs, l'infant pot començar una nova aventura lingüística en
una llengua que, tot i presentar una pronuncia i un vocabulari diferent a la
pròpia, manté una estructura similar (existència de paraules, frases,
entonacions, etc.). Aquesta similitud de llegües li permet fer assimilacions
entre l'anglès i el català per deduir-ne el significat. El context i la informació
no verbal també juguen un paper fonamental a l'hora d'interpretar els
missatges.

Basant-nos en les capacitats que ha de desenvolupar l'infant a llarg de
l'educació infantil segons el nou currículum i tenint present la conversa com a
eix bàsic de l'aprenentatge, l'equip reinterpreta les sessions tradicionals
d'anglès i els dóna un sentit pràctic: l'infant ha d'aprendre la llengua per una
necessitat comunicativa. Aquesta necessitat ens porta a buscar relacions
reals fora de l'escola, altres comunitats amb qui poder intercanviar informació
en llengua anglesa.

La plataforma eTwinning se'ns presenta des del principi com un lloc segur i
àgil per buscar altres centres educatius d'Europa interessats a compartir el
projecte i a idear un currículum funcional per l'ensenyament i l'aprenentatge
de l'anglès. Com veurem, les noves tecnologies juguen un paper clau en tot
aquest procés.

Once upon a time….

Picture 10.png

Actualment en el projecte hi participem un centre de Catalunya, tres de
Polònia, dos de Romania i un de Bulgària. Cada mes una de les escoles
implicades a l'aventura proposa un conte en llengua anglesa que pot
visualitzar-se a la xarxa i que s'adapta a l'alumnat d'entre 3 i 8 anys. En el
transcurs d'una setmana totes les mestres participants pengen a l'espai
etwinning diferents propostes per a treballar la història en qüestió. Durant les
quatre setmanes posteriors, en tots els centres integrants, es desenvolupa la
unitat amb el compromís de recollir en format digital tot el procés per poderlo
compartir. Així doncs, un cop transcorregut el mes de treball podem trobar
a la plataforma digital la unitat de programació i una mostra de les propostes
realitzes a cada escola.

Creem i ens divertim

Picture 9.png

En les classes d'anglès el canó de projecció i l’ordinador amb connexió a
Internet sempre estant funcionant. El llenguatge audiovisual és un dels eixos
vertebradors del procés: d'una banda, és un recurs motivador pels infants i
de l'altra, fa possible la recollida i l'intercanvi d'experiències. Aquest però, no
és l'únic llenguatge present durant les sessions ja que s'intenta que les
activitats proposades ens permetin experimentar altres formes
comunicatives: el llenguatge verbal, el plàstic, el corporal i el musical.

Per tant, mentre un país de l'est d'Europa escull, d'entre les propostes
didàctiques, cantar una cançó i fer una dansa, un altre del sud potser
prepara una representació teatral de la història. Aquesta diversitat de
recursos permet adaptar les activitats a cada grup classe, fet que es
transforma en riquesa en el moment que les experiències es comparteixen.
En un context més, la varietat ens fa créixer.

Ha arribat l’hora de compartir

La publicació al twinspace de les activitats realitzades fa créixer la comunitat
educativa des de tres bandes. En primer lloc, l'alumnat es pot endinsar en
una realitat diferent a la seva i descobrir la funcionalitat de la llengua anglesa
per comunicar-se amb els companys i companyes de la resta d'Europa. En
segon lloc, els equips de mestres creixen a nivell professional i personal
compartint experiències i descobrint altres docents amb les mateixes
inquietuds per millorar els diferents sistemes educatius. En darrer lloc, també
les famílies poden apropar-se al treball realitzat des de l'escola mitjançant la
web i iniciar un diàleg amb els seus fills i filles.

Valoració del projecte

El termòmetre del nostre projecte està als 37º, té una temperatura ideal i
gaudeix de bona salut. La totalitat dels participants implicats en el projecte
durant el curs anterior aquest any s'ha afegit de nou a la proposta, i amb més
energia que la darrera edició. El fet de comptar amb un equip estable ens
permet ara delegar funcions i agilitzar les tasques de coordinació. Totes les
escoles han manifestat un alt grau de satisfacció per part de l'alumnat, qui
està evolucionant en el seu procés d'aprenentatge de la llengua estrangera i
ja comença a produir petits textos orals.

El curs passat el nostre projecte va ser guardonat per la plataforma
Etwinning amb els reconeixements de Qualitat Nacional i Europeu.

Webs d’interès:

-http://www.xtec.cat/ceipfluvia
-http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16730/welcome
-http://http//talesinkindergarten.blogspot.com

Ingrid Colom i Carme Hoyas, mestres de l'escola Fluvià
curs 2009-2010