« ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ e-twinning | Main | Istituto Comprensivo 'L.Montini' Italy ITALY AND 100ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ (GREECE) »

ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ ΠΑΣΧΑ ΙΤΑΛΙΑΣ-LA SETTIMANA SANTA – HOLY WEEK

Download file

Comments

Very good presentation on the holy week via microsoft power point, it`s been added to my favourite.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)